Kierownik magazynu – opis stanowiska pracy

Kierownik magazynu to obecnie jedna z najważniejszych funkcji pełnionych w logistyce. Ten zawód, kojarzony głównie z wystawianiem faktur i systematyzowaniem zasobów magazynowych, od wielu już lat wiąże się ze znacznie większą liczbą obowiązków i odpowiedzialnością.

Wynika to z faktu, że zmieniły się oczekiwania klientów dotyczące jakości i zakresu obsługi w obszarze dystrybucji czy zapewniania ciągłości łańcucha dostaw.

Kim jest kierownik magazynu i logistyki?

O zwiększeniu znaczenia tego zawodu może świadczyć fakt, że często stosuje się zamiennie terminy „kierownik magazynu” oraz „kierownik logistyki”. W praktyce oznacza to, że osoba zajmująca takie stanowisko nie jest jedynie magazynierem nieco wyższego szczebla, który sprawuje nadzór nad grupą szeregowych pracowników.

Obecnie kierownik magazynu i logistyki to osoba odpowiedzialna za każdy najdrobniejszy element złożonego mechanizmu, począwszy od zasobów ludzkich, przez zarządzanie towarami i obsługę zleceń klientów, po planowanie, którego celem jest optymalizacja kosztów składowania i wykorzystania przestrzeni magazynowej.

Obowiązki kierownika magazynu

Kierownik magazynu pełni wiele obowiązków zaliczanych do różnych obszarów działania. Można je podzielić na:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi, obejmujące nadzór nad zespołem szeregowych pracowników połączony z wyznaczaniem zadań i rozliczaniem ich wykonania,
  • kontrolę przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące ocenę ryzyka i plan zapobiegania wypadkom, w tym przeglądy wyposażenia (regały i środki transportu) zgodnie z normą EN 15635,
  • planowanie poszczególnych etapów przyjmowania i wydawania towarów oraz nadzorowanie przestrzegania tych zasad,
  • kontrolę zapasów zabezpieczających surowce produkcyjne oraz gotowe wyroby, przeznaczone do realizacji zamówień klientów (zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw),
  • optymalizację przestrzeni magazynowej pod kątem wysokiej sprawności jej obsługi (podział na sektory, strefy umożliwiające szybsze odnalezienie i kompletację zamówień),
  • planowanie strategii logistycznej (polityka dostaw, zaopatrzenia i magazynowania, nadzór nad kompletacją, organizacja procesów dystrybucji, przepływ towarów, optymalizacja transportu itp.).

Kierownik magazynu i logistyki ma też przewidywać niepożądane zdarzenia oraz natychmiast reagować w chwili ich wystąpienia.

Kierownik magazynu – praca a profil zawodowy

Określenie funkcji i obowiązków nie wyczerpuje jeszcze wszystkich informacji, jakie powinien mieć kandydat do zawodu kierownika magazynu. Pozostają jeszcze kwestie formalne i wymagania, które musi spełnić osoba ubiegająca się o zatrudnienie.

Przede wszystkim oczekuje się od niej wykształcenia wyższego uniwersyteckiego. Ideałem byłby kierunek ze specjalnością logistyczną. Jednak do tej pracy kwalifikuje też ekonomia, zarządzanie, kierunki biznesowe lub inżynieryjne.

Od kierownika magazynu i logistyki oczekuje się również znajomości przynajmniej jednego języka obcego, kompetencji informatycznych (w tym znajomości systemu zarządzania magazynem WMS) oraz umiejętności prowadzenia negocjacji. Wskazane są też zdolności analityczne, empatia, inteligencja emocjonalna, doskonała organizacja pracy.

Copyrights 2019 All right reserved. Cms by Quick.Cms | Design: grafiQa